รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

เลขทะเบียน : อ10655-อ10656

บาร์โค้ด : -

เลขเรียกหนังสือ : วส ส691ว 2559 ฉ.1-ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยอดคงเหลือ : 2

0
No votes yet

เนื้อหา : -