แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค์ การประเมินความพึงพอใจเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

คำชี้แจง       เลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

 

ประเภทผู้ตอบ: 
ผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้ง
Questions12
Attempts allowedไม่จำกัด
อนุญาตให้สอบเมื่อตลอดเวลา
Pass rate50 %
Backwards navigationAllowed
Start Quiz