รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ประมวลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

เลขทะเบียน : อ13529

บาร์โค้ด : 0000021326

เลขเรียกหนังสือ : รบ 352.55 นป. 2551

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -