รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เลขทะเบียน : อ13530

บาร์โค้ด : 0000021327

เลขเรียกหนังสือ : พรบ. 352.63 ส691พ. 2551 ฉ.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -