รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : ภาวะผู้นำใฝ่บริการในองค์การ : แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย = Servant leadership in organization : concepts, principle, theories and research

เลขทะเบียน : อ13567

บาร์โค้ด : 0000021364

เลขเรียกหนังสือ : 658.4 ส616ภ. 2553

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -