ชื่อ: วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านภูมิหลังและปัจจัยทางด้านการสื่อสารทางการเมือง

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา