ชื่อ: การสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อพร้อมกับระบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา