ชื่อ: ศึกษาเปรียบเทียบระบบและวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ของไทยตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) กับระบบ

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา