ชื่อ: คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา