ชื่อ: ภาวะผู้นำของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย ที่มาจากการเลือกตั้ง กรณีศึกษา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา