ชื่อ: การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา