ชื่อ: การจัดการยุคใหม่ : กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา