ชื่อ: ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติมกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุฯ

หมวด: การออกเสียงประชามติ

ผู้แต่ง : ราชกิจจานุเบกษา

ปีที่พิมพ์/ครั้งที่พิมพ์ : 2559

เนื้อหา