ชื่อ: ภาวะความเป็นผู้นำ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

"หนังสือ “ภาวะความเป็นผู้นำ” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการ เรียนการสอนวิชา “ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)” ของหลักสูตรรัฐประศาสน- ศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา ภาวะความเป็นผู้นำ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบริหารและการจัดการองค์กรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถใช้อำนาจ อิทธิพลและการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฏี คุณลักษณะ ทักษะสำคัญ และพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผล ความสำคัญของสถานการณ์ต่อประสิทธิผลของ ความเป็นผู้นำ และการใช้กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีและมีประสิทธิผล "