ชื่อ: The Heart of Service : หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่ให้แนวคิดและเอาทฤษฎี ความรู้และหลักการที่จำเป็นสำหรับการบริการสมัยใหม่ มาประมวลกันเข้า เพื่อสร้างต้นแบบบริการใหม่ที่ง่ายต่อการจดจำ ในชื่อว่า V-Serve ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารงานบริการ และผู้ให้บริการตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวงงานบริการ ที่จะมีคู่มือการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ