ชื่อ: การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชา "การขับรถยนต์" และวิชา "งานบำรุงรักษารถยนต์" ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ในการเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างปลอดภัยและประหยัดทั้งผู้ใช้และผู้ร่วมทาง