ชื่อ: หลักการจัดการ : Principles of Management

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับประกอบการเรียนในระดับปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและการจัดการ ตลอดจนวิวัฒนาการทางการบริหารจากแนวคิดการจัดการดั้งเดิมสู่การจัดการสมัยใหม่และปัจจุบัน อีกทั้งยังสอดแทรกทักษะการจัดการ กิจกรรม และกระบวนการทางการจัดการ นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมหน้าที่การจัดการที่ประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสรรหาบุคคล การสั่งการ และการควบคุม อย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎีและแนวทางการจัดการไปประยุกต์ปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์การของท่านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น