ชื่อ: สร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับ E-Learning และการนำเสนอแบบมืออาชีพ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ผู้สอนจึงนิยมใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลาย และได้มีการพัฒนาไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า E-Learning ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงโปรแกรมที่สำคัญสำหรับการผลิตสื่อ E-Learning รวมทั้งโปรแกรมที่สนับสนุนการผลิตสื่ออีก 16 โปรแกรม ซึ่งทุกโปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับ Windows XP, Vista และ 7 ได้ โดยจะนำเสนอเนื้อหาในลักษณะ Step by Step เข้าใจง่าย มีภาพประกอบชัดเจน