ชื่อ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แปลไทย-อังกฤษ ใหม่สุด 2563

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แปลไทย-อังกฤษ ใหม่สุด 2563
THE CIVIL AND COMMERCIAL CODE 
Translated Thai - English
 
บรรพ 1-6 รวม 1,755 มาตรา 
รวม 980 หน้า 
พิจารณ์โดย นายบุญร่วม เทียมจันทร์ อธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษ กองคดีฎีกา กรมอัยการ 
แปลโดย นายยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร 
ตรวจแก้โดย ผศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร.