ชื่อ: ๒ ไร่ครึ่งพึ่งตนเอง เกษตรประณีตในพื้นที่ขนาดเล็ก

หมวด: การเกษตรกรรม

สำนักพิมพ์: กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

เนื้อหา