ชื่อ: คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)

หมวด: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ผู้แต่ง: รศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม, ดร. ธนบรรณ ตะทวี

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา