ชื่อ: คัมภีร์ผู้บริหาร

หมวด: การบริหารงานบุคคล

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

    คุณกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร เพราะคุณประสบความสำเร็จในการทำงานให้องค์กร เมื่อคุณทำงานได้ดี ตรงเวลา มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ก็แน่นอนว่าคุณย่อมได้รับการมอบหมายให้แสดงบทบาทที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้พบกับคำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอนในการทำงานให้สำเร็จ แนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารชั้นนำของโลก และเครื่องมือในการประเมินและแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติจริง พร้อมสรุปรวมทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้บริหารจากผู้เชี่ยวชาญใน Harvard Business Review อาทิเช่น Daniel Goleman, Clayton Christensen, Jonh Kotter และ Michael Porter อีกด้วย
สารบัญ
ส่วนที่ 1 "ทัศนคติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำร/ผู้นำ"
- การก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร/ผู้นำ
- การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
ฯลฯ
ส่วนที่ 2 "การบริหารจัดการตนเอง"
- การทำตนให้เป็นผู้ที่ทุกคนนอมรับ
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
ฯลฯ
ส่วนที่ 3 "การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา"
- การมอบหมายงานอย่างมั่นใจ
- สอนงานให้ได้ผล
ฯลฯ
ส่วนที่ 4 "การบริหารจัดการทีมงาน"
- การเป็นผู้นำทีมงาน
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ฯลฯ
ส่วนที่ 5 "การบริหารจัดการธุรกิจ"
- เริ่มที่กลยุทธ์เป็นสำคัญ
- อ่านงบการเงิน