ชื่อ: เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

มุ่งให้ผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยตนเอง เพื่อส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพและรายได้อย่างสมปรารถนา