ชื่อ: พจนานุกรม บทกฎหมายไทย : นิยามศัพท์กฎหมาย

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

พจนานุกรมบทกฎหมาย  ตามศัพท์ที่กฎหมายบัญญัติเป็นนิยามที่มีบัญญัติชัดเจนใน / โดยกฎหมาย
มิใช่แค่ความเห็นหรือคำวินิจฉัยองค์กรหรือคณะทำงานแต่เป็นถึง  นิติบัญญัติ  โดยสภานิติบัญญัติ
อันตราเป็นกฎหมาย เมื่อกฎหมายดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม   ศัพท์กฎหมายดังกล่าวจึงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้น