ชื่อ: พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ยางพาราและผลิตผลจากยางพารามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกอย่างมาก 
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการยางพารา วิจัยและพัฒนา ราคายาง และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
จึงจำเป็นต้องให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบดูแล