ชื่อ: พระราชบัญญัติล้มละลาย ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2564

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

กฎหมายล้มละลาย พร้อมด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย ปรับปรุงใหม่
และข้อกำหนดคดีล้มละลาย