ชื่อ: รวมกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับจับประเด็น

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

รวมกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับจับประเด็น ประกอบด้วย 5 พ.ร.บ. "ปรับปรุงใหม่"
พร้อม "กฎหมายลูก" กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่สำคัญ รวมกว่า 32 ฉบับ