ชื่อ: เริ่มต้นเขียนโปรแกรม C# ด้วย Visual C# 2010 Express

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: ธีระพล ลิ้มศรัทธา

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C# ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างโปรแกรม รวมทั้งการใช้ภาษา C# ร่วมกับเทคโนโลยี Microsoft.NET Framework 4.0 เป็นตัวอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual C# 2010 Express และเตรียมพร้อมสำหรับอะไรที่ใหม่กว่าในอนาคต และหนังสือเล่มนี้ยังมีไฟล์ PowerPoint สรุปประเด็นสำคัญแต่ละบท เฉลยคำถามทบทวน ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแสดงปฏิบัติการท้ายบท และส่วนเสริมที่อาจผิดพลาดได้