ชื่อ: สรุปกฎหมายอาญา ภาค 1

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: นายปณิธาน สุวรรณโรจน์

เนื้อหา

สรุปกฎหมายอาญา ภาค 1 เป็นการสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับกฎหมายอาญา ภาค 1 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้กฎหมายอาญา, โครงสร้างความรับผิดทางอาญา, โทษ, การกำหนดโทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย, การระงับความผิดและโทษ และความผิดลหุโทษ โดยมีภาพ infographic พร้อมตัวอยย่างคำพิพากษา