หน้าตัวอย่าง ปัญหาอุปสรรคการพิจารณาเรื่องคัดค้านของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย