หน้าตัวอย่าง บทคัดย่อ เอกสารวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาข้อมูล