หน้าตัวอย่าง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง