หน้าตัวอย่าง ปัญหาสภาพบังคับของข้อกำหนดการเสียสิทธิในกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง