หน้าตัวอย่าง ทัศนคติของประชาชนในเขตภาคเหนือต่อแนวคิด การจัดทำรัฐธรรมนูญโดยประชาชน