หน้าตัวอย่าง บทบาทของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมในจังหวัด