หน้าตัวอย่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของอำเภอบ้านแฮด