หน้าตัวอย่าง อุปสรรคและความอยู่รอดของพรรคการเมืองขนาดเล็ก