หน้าตัวอย่าง ชุดศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย : โรงเรียนเกษตรทฤฎีใหม่ (ไทย-อังกฤษ)