หน้าตัวอย่าง ชุดศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย : อ่าวลึก (ไทย-อังกฤษ)