หน้าตัวอย่าง เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ : เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข