หน้าตัวอย่าง สร้าง 2D Animation และ Interactive ด้วย FLASH 8