หน้าตัวอย่าง สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม