หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย Personal Data Protection for Thai Societyหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย Personal Data Protection for Thai Society

ชื่อเรื่อง: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย Personal Data Protection for Thai Society
โดย: อนุสิษฐ คุณากร และคณะ
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง