หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมืองหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง

ชื่อเรื่อง: องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
และ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง