หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สื่อสังคมกับประชาธิปไตย Social Media and Democracyหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สื่อสังคมกับประชาธิปไตย Social Media and Democracy

ชื่อเรื่อง: สื่อสังคมกับประชาธิปไตย Social Media and Democracy
โดย: ภัทระ คำพิทักษ์
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง