หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง: รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
โดย: บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม 
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://library.ect.go.th/ และ ECT E-Library Application บน Smartphone ได้เลยค่ะ