หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: องค์การและการจัดการ Organization and Managementหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: องค์การและการจัดการ Organization and Management

ชื่อเรื่อง: องค์การและการจัดการ Organization and Management
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง