หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครองหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง

ชื่อเรื่อง: ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง