ข้อมูลหนังสือ

[title]

101 IT'S Ok รหัสลับพัฒนาบุคลากร กลุ่ม : successor

หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

IT’S OK เป็นรหัสลับใน หนังสือชุดการพัฒนาบุคลากร (Human Development Series) กลุ่มคน 5 ประเภท ที่องค์กร ต้องสนใจ มาร่วมไขรหัสลับเพื่อ “จุดประกาย” และ “แจ้งเตือน” นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้คุณสามารถดึงศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของคนในองค์กรด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา
เล่มนี้จะกล่าวถึงกลุ่ม Successor พนักงานผู้สืบทอดตําแหน่ง หมายถึง บุคคลที่ทํางานมานานและได้เรียนรู้ครบทุกด้าน เป็นกลุ่มที่พร้อมในการที่จะสืบทอดกิจการ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ Self-Motivation (การจูงใจด้วยตนเอง) Unlock the Others Potential (การปลดปล่อยศักยภาพผู้อื่น) Cross Functional Management (การบริหาร
ข้ามสายงาน) Crucial Conversation (การสื่อสารเรื่องสําคัญ) Entrepreneurship (ความเป็นผู้ประกอบการ) และ
Strategic Thinking (การคิดเชิงกลยุทธ์)