โครงสร้าง

โครงสร้าง (รูปภาพโครงสร้างใน Google Drive ข้อมูลเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2567 > โครงสร้างห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยสำนักวิจัยและวิชาการ (ฝ่ายสารนิเทศ และเผยแพร่) มีภารกิจและหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและการให้บริการสืบค้นหาข้อมูล ค้นคว้า ข้อมูลทางวิชาการและการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยในรูปแบบของห้องสมุด และนิทรรศการประชาธิปไตย และรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์